ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววันรัก ชลรัตน์อุตรกิจโรงเรียนวัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1
2นางสาวอรวรรณ ชูทองบ้านหินเพิงโรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
3นายเทพพิทักษ์ ทำพลบ้านทุ่งหยีเพ็งโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
4นางวันดี สมบัติมากบ้านควนม่วงโรงเรียนบ้านกลางนา สพป.ตรัง เขต 1
5นางสาวกมลพรรณ แสงรัตน์ชุมชนบ้านทุ่งโรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1
6นางสุวรรณรัตน์ จันทร์เกษบ้านเกาะปูโรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป.ตรัง เขต 2
7นางสาวฉัตราภรณ์ ช่วยหนูบ้านดินแดงโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เจต 2
8นางสุรัตน์วดี บัวเพชรบ้านสะพานพนโรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9นางกาญจนา บุตจีนบ้านดินนาโรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1
10นางสาวอุไรพร แซ่เง้าบ้านลำทับโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
11นางสาวเกศรา เมทาบ้านทรายขาวบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1
12นางจุไรรัตน์ ศรีสุขสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒โรงเรียนวัดปันจันตาราม สพป.สมุทรสาคร
13นายฮาดี อาแวกะจิอนุบาลกระบี่โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
14นางสุนันทา พรหมอินทร์วัดภูมิบรรพตโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.สงขลา เขต 2
15นายรอหีม หมาดเต๊ะบ้านโล๊ะใหญ่โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สพป.สตูล
16นางสาวบุษยา แซะอาหลีบ้านพรุพีโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูล
17นางสาวฮัสวานี พันหวังบ้านคลองไครโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สพป.สตูล
18นางสาวฟราเวีย ล่าเต๊ะบ้านคลองไครโรงเรียนบ้านเขาไคร สพป.สตูล
19นายวิสนุ ปานมาศบ้านมะม่วงเอนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.เขต 13
20นายเกียรติมงคล พูดเพราะบ้านพรุพีโรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม.เขต 13
21นางนพรัตน์ ศิริพงษ์บ้านคลองยวนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม.เขต 13
22นางกิ่งแก้ว สืบเหตุบ้านหนองทะเลโรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.เขต 13
23นางศิริพร สอนอาจบ้านน้ำร้อนโรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
24นายดุริยา เย็นเองพระราชทานบ้านเกาะพีพีโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจิก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธร