ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเดชา เลียบดำบ้านช่องไม้ดำเกษียณอายุ 
2นายม่าหนาบ เขากลมชุมชนบ้านเขากลมเกษียณอายุ 
3นายส้อแหล๊ะ เชื้อสง่าบ้านนาออกเกษียณอายุ 
4นายวาสนา ทองปรุงวัดโคกยางเกษียณอายุ 
5นายชวน แผ่นทองวัดภูมิบรรพตเกษียณอายุ 
6นายสมบูรณ์ ขนานใต้บ้านทุ่งเสม็ดเกษียณอายุ 
7นายประเสริฐ อุสส่าห์กิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
8นายล่าเส้ อีดเกิดบ้านอ่าวน้ำเกษียณอายุ 
9นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
10นายส่งเสริม เม่งบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
11นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
12นางอมรา ตรีรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
13นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
14นางอุบล ประสงค์ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเกษียณอายุ 
15นายศุภโชค แซ่ตั๋นชุมชนบ้านศาลาด่านเกษียณอายุ 
16นายเพียร บุญเรืองวัดโคกยางเกษียณอายุ 
17นายยุทธนา บุตรฉิ้วบ้านเขาทองเกษียณอายุ 
18นายวีรยุทธ บ่อหนาบ้านเขาเทียมป่าเกษียณอายุ 
19นายสมบูรณ์ อวยศิลป์บ้านทับปริกเกษียณอายุ 
20นายรภัทกร บัวแก้วบ้านท่าประดู่เกษียณอายุ 
21นายธนวัฒน์ สารสุวรรณบ้านทรายขาวเกษียณอายุ 
22นายวิค ผิวเหลืองบ้านแหลมสักเกษียณอายุ 
23นางมลิวัลย์ ป่านเทพวัดไพรสณฑ์เกษียณอายุ 
24นายพิชิต สมสุขอ่าวลึกเกษียณอายุ 
25นายสมศักดิ์ สินทรัพย์บ้านห้วยปริศนาเกษียณอายุ 
26นายวิจิตร สังวาลย์บ้านหนองน้ำแดงเกษียณอายุ 
27นายสุนทร พิธาพันธ์วัดภูมิบรรพตเกษียณอายุ 
28นายประสิทธิ์ สัตย์จิตรบ้านร่าหมาดเกษียณอายุ 
29นายชอบ ทับทองบ้านพระแอะเกษียณอายุ 
30นายสุจินต์ หมุกแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
31นายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์บ้านควนต่อเกษียณอายุ 
32นายปรีชา กาหลงบ้านคลองหวายเล็กเกษียณอายุ 
33นางสุพัตรา ศิริรักษ์บ้านเกาะไทรเกษียณอายุ 
34นายอุดม เตบเสริมบ้านหนองทะเลเกษียณอายุ 
35นางจันทรา คงขึมบ้านเขาตั้งเกษียณอายุ 
36นางอรพินท์ ก่อแก้วบ้านทุ่งพะยอมเกษียณอายุ 
37นางริดานัน ศรีพาราบ้านน้ำจานเกษียณอายุ 
38นายธัชกร ศรุตโยภาสบ้านหว่างคลองเกษียณอายุ 
39นายเฉลิม ช่วงชลบ้านหว่างคลองเกษียณอายุ 
40นางปราณี ตุกชูแสงบ้านเขาทองเกษียณอายุ 
41นางกิ่งแก้ว วิจิตรบ้านอ่าวนางเกษียณอายุ 
42นางอรุณี พงศ์ชยุตบ์อนุบาลกระบี่เกษียณอายุ 
43นางพรทิยา พิกุลสนธยาอนุบาลกระบี่เกษียณอายุ 
44นางสุณีย์ ศรีมณีอุตรกิจเกษียณอายุ 
45นางจิดาภา นาคะวิสุทธิ์บ้านคลองใหญ่เกษียณอายุ 
46นางเบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์บ้านคลองใหญ่เกษียณอายุ 
47นางชนิตา ศรีวิสุทธิพันธ์บ้านทับปริกเกษียณอายุ 
48นางลำยอง จันทรโชติบ้านหนองกกเกษียณอายุ 
49นายสุวิพัฒน์ โสภณสุขสถิตย์อนุบาลคลองท่อมเกษียณอายุ 
50นางฉลวย นวลใยอนุบาลคลองท่อมเกษียณอายุ 
51นางสุนันต์ สิริปิยธรรมไทยรัฐวิทยา ๕๓เกษียณอายุ 
52นางวิลาวัณย์ เอ่งฉ้วนบ้านน้ำร้อนเกษียณอายุ 
53นางอำพร ผู้ภาวศุทธิบ้านห้วยลึกเกษียณอายุ 
54นางเบญญาภา รามสินธุ์คลองพนเกษียณอายุ 
55นางกิตติยาพร พิทักษ์ปกรณ์คลองพนเกษียณอายุ 
56นางสมร สาระวารีคลองพนเกษียณอายุ 
57นางถาวร ค้าของบ้านคลองไครเกษียณอายุ 
58นางอวยพร พนประชาเชษฐ์บ้านคลองแรดเกษียณอายุ 
59นางสุณี คล่องแคล่วบ้านคลองแรดเกษียณอายุ 
60นางสาวสุปาณี นาวารัตน์บ้านเขาสามหน่วยเกษียณอายุ 
61นายณรงค์ มณีโชติบ้านพรุดินนาเกษียณอายุ 
62นายประสิทธิ์ ศิลวิศาลบ้านนางรองเกษียณอายุ 
63นายประยูร คงรอดบ้านบางเตียว 
64นางอารมย์ ไมยวงษ์วัดสถิตโพธารามเกษียณอายุ 
65นางเนืองนิตย์ ทองเจิมบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔เกษียณอายุ 
66นางกนกพร เพ็งแพ่งชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเกษียณอายุ 
67นางพรทิพย์ รัตนบุษย์ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเกษียณอายุ 
68นางศมนวรรณ เพ็ชรพวงชุมชนวัดนาเหนือเกษียณอายุ 
69นางอาลัย เกิดหนูวัดบางโทงเกษียณอายุ 
70นางจิตวรา แก้วตาทิพย์สหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒เกษียณอายุ 
71นางเรณุกา สืบสายอ่าวลึกเกษียณอายุ 
72นางสาวสุนันทา คำมีบ้านถ้ำเสือเกษียณอายุ 
73นายประจวบ พลอยละอองบ้านหนองน้ำแดงเกษียณอายุ 
74นางยินดี สุยแก้วบ้านทุ่งปรือเกษียณอายุ 
75นางสาคร เกตุแก้วบ้านควนม่วงเกษียณอายุ 
76นางสวภรณ์ นิจพรพงศ์บ้านนาทุ่งกลางเกษียณอายุ 
77นางสำอางค์ หวังผลบ้านคลองยางเกษียณอายุ 
78นางดวงมาลย์ นุ้ยขาวบ้านโคกยูงเกษียณอายุ 
79นางกาญจนา เพชรชุมบ้านเขาฝากเกษียณอายุ 
80นายประสาน เหลนเพ็ชรบ้านหลังโสดเกษียณอายุ 
81นางสาววรางคณา เจนนพกาญจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
82นางอัสนี พ่วงสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
83นางพรพิมล เกิดหิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
84นางมะลิ ลีลาสุธานนท์ราชประชานุเคราะห์ ๒เกษียณอายุ 
85นางสุทธิ์ถนอม เฉิดโฉมบ้านคลองหมากเกษียณอายุ 
86นางมาลา แก้วมนตรีราชประชานุเคราะห์ ๑เกษียณอายุ 
87นายสุรัติ บุญเชื้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
88นางพรนิภา ชูประดิษฐ์บ้านนาพรุเกษียณอายุ 
89นายสุรพงค์ วรรณโนบ้านไร่ใหญ่เกษียณอายุ 
90นางปราณี สาระภีบ้านควนต่อเกษียณอายุ 
91นายวิมล ไชยสุขบ้านทุ่งสาครเกษียณอายุ 
92นางวันดี ไชยสุขบ้านทุ่งประสานเกษียณอายุ 
93นางเกียรติสุดา นาคพันธ์ชุมชนบ้านเขากลมเกษียณอายุ 
94นางกรรณิการ์ ศรีวรภัทรบ้านแหลมโพธิ์เกษียณอายุ 
95นางสิริพร มุกดามนตรีอนุบาลกระบี่เกษียณอายุ 
96นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์อนุบาลกระบี่เกษียณอายุ 
97นางดวงพร โชติรัตน์บ้านทับปริกเกษียณอายุ 
98นางทรรศนีย์ หล่อสุพรรณพรชุมชนบ้านทุ่งเกษียณอายุ 
99นางเยาวดี รจิตพันธ์ทุ่งต้นปีกเกษียณอายุ 
100นายจำเนียร โรยอุตระวัดห้วยโต้เกษียณอายุ 
101นายโกศล สุวรรณโนอนุบาลคลองท่อมเกษียณอายุ 
102นายสถาพร ปุริสชาติอนุบาลคลองท่อมเกษียณอายุ 
103นางสายชล แก้วสุขบ้านทรายขาวเกษียณอายุ 
104นางกนกวรรณ สายนุ้ยบ้านทุ่งคาเกษียณอายุ 
105นายธรรมวิชญ์ ลิ่มนาบ้านบ่อมะม่วงเกษียณอายุ 
106นายสมเกียรติ บัวแก้วบ้านทุ่งครกเกษียณอายุ 
107นางสาวอัมพร ฐิติมานะกุลบ้านคลองไครเกษียณอายุ 
108นายสุวิทย์ บัวศรีบ้านทับไทรเกษียณอายุ 
109นายสีวราง ร่าหีมบ้านคลองท่อมเหนือเกษียณอายุ 
110นายศุกร์ แสงทองบ้านแหลมสักเกษียณอายุ 
111นางพยอม ชูสันตินิรันดร์บ้านแหลมสักเกษียณอายุ 
112นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเกษียณอายุ 
113นางสุจิน พิทักษ์ศักดิ์ธำรงบ้านบางเจริญเกษียณอายุ 
114นายสมศักดิ์ ศักดิ์แก้วบ้านเขาล่อมเกษียณอายุ 
115นางอำพา ร่างมณีบ้านหนองหลุมพอเกษียณอายุ 
116นางนิลุบล บุตรหลำบ้านบากันเกษียณอายุ 
117นางสุทธิกานต์ เอ่งฉ้วนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔เกษียณอายุ 
118นางชุติมา ซ่อนกลิ่นบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔เกษียณอายุ 
119นายพูลสุข สมดวงบ้านควนม่วงเกษียณอายุ 
120นางปราณีต บุญฤทธิ์บ้านกอตงเกษียณอายุ 
121นางประไพ จันทร์ผ่องบ้านกอตงเกษียณอายุ 
122นางสาวพรพิมล หนูคำบ้านเขาดินเกษียณอายุ 
123นายประเสริฐ ธนาพิมพ์ศิริบ้านสังกาอู้เกษียณอายุ 
124นางวัชรีย์ คำพุทธสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
125นายสุทิน รามสินบ้านหลังสอดเกษียณอายุ 
126นายอมร ชูทองบ้านเสม็ดจวนเกษียณอายุ 
127นายประคอง ปัญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุ 
128นางละออง เอ่งฉ้วนบ้านสะพานพนเกษียณอายุ 
129นางพรพิมล ชูทองบ้านเสม็ดจวนเกษียณอายุ 
130นางสาวจรวย บัวฉิมราชประชานุเคราะห์ ๒เกษียณอายุ 
131นางสมพร ตูแวหมะบ้านควนเกษียณอายุ 
132นางมณี เฉิดโฉมบ้านแหลมกรวดเกษียณอายุ 
133นายนิยม แก้วหนูนวลบ้านคลองรั้วเกษียณอายุ 
134นายสันติ สุวรรณทองบ้านคลองยวนเกษียณอายุ 
135นางจินดา เทพเกลี้ยงราชประชานุเคราะห์ ๑เกษียณอายุ 
136นางสาคร อาษาบ้านไสโป๊ะเกษียณอายุ 
137นางนารี กังแฮบ้านท่านุ่นเกษียณอายุ 
138นางสมศรี สุวรรณวรชาติบ้านท่านุ่นเกษียณอายุ 
139นายจำนงค์ โป้ซิ้วบ้านทุ่งสาครเกษียณอายุ 
140นายสมศักดิ์ รักหอมบ้านทุ่งนุ้ยเกษียณอายุ 
141นางมรรคฤทัย ทองอินทร์บ้านคลองหินร.ร.เมืองปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1