ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศิริพร ทองทิพย์อนุบาลคลองท่อมลาออกจากราชการ 
2นายสมชาย หมาดง๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านแป-ระใต้ สพป.สตูล
3นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธีพระราชทานบ้านเกาะพีพีร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14
4นางโอบดาว หนูมากบ้านเกาะไทรร.ร.วัดประดู่ทอง สพป.พัทลุง เขต 1
5นางสาววรวรรณ เมืองสงอนุบาลกระบี่ร.ร.บ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1
6นางสาววรรณา ดีนนุ้ยบ้านพระแอะร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ สพป.พัทลุง เขต 2
7นางสาวจามรี ทวีศรีชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต 2
8นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมอ่าวลึกถึงแก่กรรม 
9นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้วบ้านควนม่วงร.ร.บ้านห้วยหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/11/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่