ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้ายบ้านโคกกลางโรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม.13
2นางสุดารัตน์ ทวีตาบ้านคลองโตนดโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13
3นางสาวรอฮานิง หะยีดอเลาะลาออกจากราชการ 
4นายมนัส อั้นเต้งบ้านโคกหารลาออกจากราชการ 
5นางวรรณา เทพบุรีบ้านท่ายางลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/11/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่