ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปลื้มจิตร หงอประดิษฐ์บ้านบางเจริญโรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ต
2นางกนกฉัตร สุขคงบ้านย่านอุดมโรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3นางสาวศรินทิพย์ เชื้อช่างเชียนบ้านลิกีโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4นางสาวอานันท์รัตน์ ทวีรัตน์บ้านเกาะไทรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
5นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดีบ้านบางเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6นางสาวอัจฉรา ปานจันทร์บ้านย่านอุดมโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7นางบุษกร แก้วพิทักษ์บ้านหินลูกช้างโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8นางอุทัย ชนะพลบ้านทุ่งคาโรงเรียนบ้านปลายรา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9นายธงธวัช แก้วบุญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนวัดสวนขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10นางพิศมัย มงคลเพชรบ้านคลองย่าหนัดโรงเรียนบ้านไสเลียบ สพป.พัทลุง เขต 1
11นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
12นางสาวอุมาพร ทองอ่อนบ้านเกาะจำโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต 1
13นางสาวนงลักษณ์ ยังรอดบ้านบากันโรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ สพป.สงขลา 1
14นายอุทัย ยิ้มหิ้นบ้านลำทับโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป.สงขลา เขต 1
15นายสมประสิทธิ์ พลจรัสบ้านโคกหารโรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช กขต 3
16นางสาวณิชาต์ คงแก้ววัดโคกยางโรงเรียนบ้านลากชาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
17นางสาวซูไฮลา ยูโซีะบ้านทุ่งเสม็ดโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2
18นางสาวพัชรา ฟ้องค้อนบ้านคลองแรดโรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต 1
19นางกรรณิกา โพธิ์ศรีบ้านเขาฝากโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต 5
20นายอิทธิรัฐ ทองพรรณกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
21นางสาวสุภาวดี สุวรรณบ้านดินนาโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง สพป.สตูล
22นางสาวอาลีตา ง๊ะสมันบ้านคลองหินโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สพป.สตูล
23นางสาวสุเรขา นิยมเดชาบ้านติงไหรโรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูล
24นางสาวมาเรียม สตอหลงวัดภูมิบรรพตโรงเรียนบ้านราวปลา สพป.สตูล
25นางดวงพร วุฒิมานพบ้านย่านอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
26นางสรินญา ทรงนาศึกบ้านห้วยน้ำแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราข เขต 4
27นางสาวกัญญา ยอดแก้วบ้านหนองหลุมพอโรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
28นางสาวปริญา นพประดิษฐ์บ้านห้วยสารโรงเรียนบ้านปากลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
29นายวุฒิพล ชูสุทนบ้านควนม่วงโรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
30นางสาวนฤมล วิหคหงษ์บ้านคลองย่าหนัดโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
31นางอรพิณ ชูสุทนบ้านถ้ำโกบโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
32นางวัลชนี ช่วยชูวัดบางโทงโรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป.พังงา
33นางฮาส่าน๊ะ ศรีสมุทรพระราชทานบ้านเกาะพีพีโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.พังงา
34นางอุษณี บุญทิพย์บ้านควนโอโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.13
35นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์บ้านแหลมกรวดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม.13
36นางชารดา ซ้ายเส้งบ้านตลิ่งชันโรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
37นางสาวปิยะนุช ช่างเรืออนุบาลกระบี่โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2
38นางสาวลลนา เอ็มเล่งบ้านคลองแรดโรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต 1
39นางสาวศรินณา พลายละหาญบ้านทุ่งหยีเพ็งโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สพม.9
40นายพรศักดิ์ พัฒนะพระราชทานบ้านเกาะพีพีโรงเรียนบ้านวังพลาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
41นางสาวศุภลักษณ์ ลีฬหคุณากรบ้านเกาะกลางโรงเรียนวัดพรุศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
42นางสาวณัฐวรรณ เจริญวรรณทุ่งต้นปีกโรงเรียนบ้านกรอบ สพป.สงขลา เขต 2
43นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์บ้านลำทับโรงเรียนบ้านห้วยล่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
44นางสงวน ภานุมาศวัดพรุเตียวลาออกจากราชการ 
45นางสาววิไลลักษณ์ บัวมาบ้านในยวนลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/11/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่