ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอรรถภัทร พาหุบุตรบ้านหินลูกช้างร.ร.บ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2นางพัธรา สองสีบ้านนางรองร.ร.วัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3นายข้อเหลด ไหมหมาดบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)ร.ร.ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม.เขต 13
4นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงหวานบ้านนาทุ่งกลางร.ร.บ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2
5นางสาวพิไลพร ต้องเซ่งกี่บ้านโล๊ะใหญ่ร.ร.บ้านนาเหนือ สพป.ตรัง เขต 2
6นางสาวจีราภรณ์ ธรรมเสริมสกุลบ้านลำทับร.ร.บ้านท่าส้ม สพป.ตรัง เขต 2
7นางณัฐชา สันสำราญบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
8นางสาวสิริลักษณ์ เกษตรกาลาม์บ้านคลองหินร.ร.บ้านแหลม สพป.พัทลุง เขต 2
9นางสาวทิวานันท์ ขวัญนุ้ยบ้านพระแอะร.ร.วัดควนขี้แรด สพป.พัทลุง 2