ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุคนธาร จินดาหนาอุตรกิจโรงเรียนบ้านระเภาว์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
2นางสาวสุขใส เนตรจรัสแสงบ้านแหลมโพธิ์ร.ร.บ่อเกตวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3
3นางสาวฟานิดา ขาวเซาะบ้านบางขนุนร.ร.บ้านโคกพยอม สพป.สตูล
4นางสาวขนิษฐา บุญสุขานนท์ชุมชนบ้านทุ่งโอนไปสพป.ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
5นางสาวขนิษฐา บุญสุขานนท์ชุมชนบ้านทุ่งร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
6นายอรรถพร จันทร์น้อยบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ร.ร.กะเปอร์วิทยา สพม.เขต 14
7นางสาวบัดรียาต์ หวันนุรัตน์บ้านเขาแก้วร.ร.บ้านไร่มุสลิม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/11/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่