ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัฒนา แสนสำราญบ้านบางขนุนลาออกจากราชการ 
2นางประภา มณีโชติบ้านพรุดินนาลาออกจากราชการ 
3นางสุพัฒน์ ชดช้อยบ้านคลองหมากลาออกจากราชการ