ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกาญจนา สถิตย์ภูมิบ้านเกาะจำร.ร.บ้านควนอินนอโม สพป.พัทลุง เขต 2
2นางสาวกัญญานี มุขแก้วบ้านห้วยน้ำแก้วร.ร.บ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1
3นางสาวหวันซาเร๊าะ ปะดุกาบ้านร่าปูร.ร.บ้านควนเก สพป.สตูล
4นายพงศกร แก้วประชุมบ้านบากันร.ร.บ้านคลองโตน สพป.ตรัง เขต 2
5นางสาวนิสรีน หมาดหวังบ้านคลองหินร.ร.บ้านตันหยงกลิง สพป.สตูล
6นายสันติ สิงหาบ้านเขาเทียมป่าร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
7นางนวลศรี ศรีสุขใสบ้านเกาะไทรร.ร.บ้านน้ำขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8นางสาวปิยะนุช เสนทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านสี่แยกคลองศิลา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
9นางสาวณขวัญ อินทนุพัฒน์บ้านเกาะปอร.ร.บ้านควนนิยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
10นางญาณิศา รังสิวิวัฒน์บ้านกอตงร.ร.วัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
11นางสาวศกลวรรณ เหมือนทองบ้านเขาดินร.ร.บ้านเขาหลัก สพป.ตรัง เขต 1
12นางพรทิพย์ ณะจะทองบ้านโคกคาร.ร.บ้านจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
13นายวิจักษณ์ ปันสีมาบ้านแหลมสักร.ร.เสริมขวาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
14นางสาวณัฏชนันท์ คำเวบุญบ้านควนใต้ร.ร.บ้านคลองขุด สพป.สตูล
15นางสาววิไลลักษณ์ เมืองน้อยบ้านควนกลางร.ร.บ้านปลายน้ำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
16นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์บ้านห้วยเสียดร.ร.บ้านดอนมะกอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
17นายนเรศ เสนะพันธ์บ้านร่าปูร.ร.บ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3
18นางมุจลินท์ ธิยะภูมิบ้านแหลมกรวดร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต
19นางหยกนภัส วรรธนะวิเศษบ้านทุ่งครกร.ร.บ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2
20นางสาวทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์คลองพนร.ร.บ้านร่มโพธิ์ไทร สพป.พัทลุง เขต 2
21นางอักษร ราชรักษ์บ้านบางครามร.ร.วัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
22นายสรวิศ เส็มหมัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต 2
23นายเอกอนันต์ พรหมสุขบ้านเกาะไทรร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
24นางสาวสายขวัญ ยังช่วยราชประชานุเคราะห์ ๑ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สพป.ตรัง เขต 1
25นางสาวอัจจิมา ศรีนิลบ้านท่ามะพร้าวร.ร.บ้านกลาง สพป.พังงา
26นางสาวปัทมา แสนสำราญราชประชานุเคราะห์ ๑ร.ร.อนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต 2
27นางกานดา เดชนครินทร์วัดโพธิ์เรียงร.ร.วัดแจ้ง สพป.สงขลา เขต 1
28นางสาวปิยาภรณ์ หนองใหญ่บ้านเขาดินร.ร.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป.พัทลุง เขต 2
29นายศราวุธ เทพสุภาบ้านคลองไครร.ร.อนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1
30นางสาคร ชาตะจะบ้านถ้ำเพชรลาออกจากราชการ 
31นางสาวปาจรีย์ ช่วยแท่นสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๓ลาออกจากราชการ 
32นายกิจณุวัฑฒิ ทองทิพย์บ้านควนเกาะจันทร์ลาออกจากราชการ 
33นางปิยะมาศ มาศโอสถบ้านคลองหินถึงแก่กรรม 
34นางธารทิพย์ กลับผดุงบ้านห้วยน้ำแก้วถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/11/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่