รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นายบำรุง ฤทธิรัตน์   
102บ้านเขาตั้งนางจินตนา สุขย้อย 075624208 
103บ้านทุ่งพะยอมนายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล 075622699 
104บ้านนานอกนายณรงค์ กลิ้งเล็ก 075621267 
105บ้านคลองใหญ่นางเมธปิยา รักษ์ทอง 075621881 
106บ้านบางขนุนนายวัฒนา แสนสำราญ 075624924 
107วัดโพธิ์เรียงนายจงรักษ์ ตันหุน 075622698 
108บ้านหว่างคลองนางมณทิพย์ บุญมณี 075680141 
109ชุมชนบ้านเขากลมนายอนันต์ ศรีชาย 075644159 
110บ้านเขาทองนายยุทธนา บุตรฉิ้ว 075680149 
111บ้านเขาเทียมป่านายวีรยุทธ บ่อหนา 075680148 
112บ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)นางพรรณวไล ศิริรักษ์ 075680146 
113บ้านคลองม่วงนายสายัณห์ ดำดี 075644192 
114บ้านดินแดงน้อยนายสมพร เพชรประพันธ์ 075613045 
115บ้านหนองทะเลนายสุรัติ สุนทร 075644034 
116บ้านคลองแห้งนายธวัช ประเสริฐกุล 075661129 
118บ้านแหลมโพธิ์นายพรศักดิ์ พงษ์อรุณรัตน์   
119บ้านอ่าวนางนางรัตนาวดี ศิริแก้ว 075637117 
120บ้านอ่าวน้ำเมานายบุญลือ กะสิรักษ์ 075695384 
121บ้านเกาะกลางนางกนกน้อย เดชรักษา 075621600 
122พระราชทานบ้านเกาะพีพีนายวีรวัฒน์ เชาว์แก้ว 075601142 
123บ้านคลองกำว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ นุราช 075680150 
124บ้านแหลมตงนายมิตรชาย ดำดี 075680198 
125อนุบาลกระบี่นายสุเทพ เปียกบุตร 075611180 
126อุตรกิจนายชุมพล อมตวิทยานนท์ 075611185 
127บ้านน้ำจานนายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ 075650572 
128ชุมชนบ้านทุ่งนายสมพร กุลทอง 075694224 
129บ้านทับปริกนายสมบูรณ์ อวยศิลป์ 075680151 
130ทุ่งต้นปีกนายอมร ช่วยจันทร์ 075680145 
131บ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓นายพิทักษ์ บุญยเกียรติ 075680153 
132วัดห้วยโต้นายวิเชียร ภู่เกิด 075680152 
133บ้านหนองกกนางอัจราพร พรหมทอง 075680154 
134บ้านหนองจิกนางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ 075694252 
135บ้านไหนหนังนายธีระพล บุญสุข 075694299 
136บ้านคลองทราย(ประชาอุทิศ)นางพรกนก นนทโชติ 075680147 
137บ้านคลองประสงค์นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน 075624316 
201บ้านห้วยพลู  075621785 
202บ้านเขาพนมนายวิชิต คงจ้อย 075624211 
203บ้านหนองน้ำแดงนายวิจิตร สังวาลย์ 075680112 
204บ้านทับพลนายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ 075689332 
206บ้านห้วยเสียดนายเรวัติ มะสุวรรณ 075689200 
207บ้านโคกกลางนายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย 075624210 
208วัดพรุเตียวนางลดาวรรณ แสงทอง 075621662 
209บ้านบางเหรียงนายประดิษฐ์ คงไพฑูรย์ 075621661 
210บ้านทุ่งปรือว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์ 075624209 
212บ้านกอตงนางพรสุข กลับส่ง 075621552 
213บ้านควนม่วงนางบุษกร หอกุล 075621554 
214วัดภูมิบรรพตนายสุนทร พิธาพันธ์ 075680111 
215บ้านถ้ำโกบนายบุญเกียรติ เกตุแก้ว 075602587 
216บ้านห้วยน้ำแก้ว  075618229 
217บ้านเขาดินนายวิชาญ ศรีชาย 075621669 
218บ้านห้วยสารนางชดช้อย นวลกุล 075680115 
219บ้านควนกลางนายธนาวุธ ทองทิพย์ 075624315 
220บ้านโคกคานายธีระชัย เจริญรูป   
221บ้านมะม่วงเอนนายวิสนุ ปานมาศ 075624314 
222บ้านหินลูกช้างนางกัลยาณี ลีสุรพงศ์ 075680114 
223บ้านโคกหารนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ 075624313 
301บ้านคลองโตนดนางสาววนิดา บุตรสมัน สายเส็น 075680105 
302บ้านร่าหมาดนายประสิทธิ์ สัตย์จิตร 075680101 
303บ้านร่าปูนายสุริยา สุรการากุล 075642305 
304บ้านคลองย่าหนัดนางสาวปราณี ภูมาวงศ์ 075624304 
305บ้านลิกีนายมนัส สัจจสุจริตกุล 075680102 
306บ้านปากคลอง  075680103 
307บ้านนาทุ่งกลางนายมานิจ นิจพรพงศ์ 075680100 
308บ้านคลองยางนายเสวตร ณัฎฐเดช 075624302 
309บ้านโคกยูงนายอำนวย นวลกุล 075624303 
310บ้านเขาฝากนายสุไลหมาน รายาโส้ 075624307 
311บ้านหลังโสดนายสุรชัย เพียรกิจ 075624308 
312วัดเกาะลันตานายจำนูญ หนูโท 075697117 
313บ้านเจ๊ะหลีนายสมบัติ จันทร์บุญเรือง 075697140 
314บ้านคลองนินนางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก 075680199 
315บ้านเกาะปอนายบัญชา แสงไชยศรี 075680109 
316บ้านสังกาอู้นางเรวดี ไหวพริบ 075680108 
317บ้านคลองหินนายสมศักดิ์ โคจีจุล 075680201 
318บ้านโล๊ะใหญ่นายสุวิทย์ ภูดินดาน 075680107 
319บ้านทุ่งวิทยพัฒน์นายวศินธัญญ์ คล่องแคล่ว 075680106 
320บ้านหลังสอดนายธรรมยุทธ สุรินทร์ 075680104 
321ชุมชนบ้านศาลาด่านนายศุภโชค แซ่ตั๋น 075684030 
322บ้านพระแอะนายชอบ ทับทอง 075684256 
323บ้านทุ่งหยีเพ็งนางวิมล ดามูนะ 075680110 
401คลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐นายสุชาติ แซ่เตียว 075699231 
402อนุบาลคลองท่อมนายสังวร คงภักดี 075699237 
403ไทยรัฐวิทยา ๕๓นายสวาสดิ์ ขนานใต้ 075699253 
404บ้านเหนือนางสาวมยุรี แก้วภู่ 075640484 
405บ้านแชงเปิงนายวิจิตร สุวรรณจินดา 075640483 
406บ้านน้ำร้อนนายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน 075699387 
407บ้านห้วยน้ำขาวนายสุขสันต์ ปานเพ็ง 095883168 
408บ้านทุ่งเสม็ดนายสัมภาส บุษย์เพชร 075622725 
409บ้านท่าประดู่นายรภัทกร บัวแก้ว 075601533 
410บ้านควนใต้นายพรชัย สัสดีเดช 075624301 
411บ้านทรายขาวนายธนวัฒน์ สารสุวรรณ 075642182 
412บ้านทุ่งคานายจงจรัส ภักดีพันธ์ 075680123 
413บ้านห้วยลึกนายกษิดิ์เดช กุลศรี 075642183 
414บ้านห้วยพลูหนังนายมาโนช ด้วงชู 075642228 
415บ้านพรุพีนายเกียรติมงคล พูดเพราะ 075680122 
416บ้านบ่อมะม่วงนายโอภาส คงภักดี 075624341 
417คลองพนนายสิทธิผล ดีใจ 075641079 
418บ้านทุ่งครกนายอนุวัต ค้ามาก 075624299 
419บ้านคลองไครนายไพโรจน์ ขาวสังข์ 075641497 
420บ้านคลองแรดนายวัฒนา ศรีสุวรรณ 075641439 
421บ้านท่ามะพร้าวนายสุบิน นิยมเดชา 07562429 
422บ้านหินเพิงนายสมศักดิ์ ปูเงิน 075641091 
423บ้านคลองปิ้งนางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี 075641483 
424บ้านดินนานางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง 075641481 
425บ้านพรุเตยนางจิรัชญา บัวทอง 075680130 
427บ้านบางครามนายสงัด พงษ์พ้นภัย 015364452 
428บ้านเขาสามหน่วย  075621612 
429บ้านพรุดินนานายสิทธิพร สิงห์ชู 075643428 
430บ้านทับไทรนายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ 075680125 
432บ้านทุ่งนุ้ย  075680127 
433บ้านนางรองนายนิวัฒน์ ปรางค์ศรีอรุณ 075680124 
434บ้านคลองท่อมเหนือนางทิพวรรณ นบนอบ 075680102 
435บ้านคลองชะมวงนางอัชรา ศร่างเศร้า 075680126 
436บ้านบางเตียวนายบุญมี เจริญพงษ์ 075680119 
437บ้านบางใหญ่  07568013 
502บ้านถ้ำเสือนายสุนันท์ โพธิ์ทอง 075624218 
503บ้านคลองแรดนางสาวอมรรัตน์ นาคทอง 075680184 
504บ้านอ่าวลึกน้อยนายอนุวัฒน์ อามีเราะ 075680189 
505บ้านแหลมสักนายวิค ผิวเหลือง 075685201 
506บ้านอ่าวน้ำนายพลภัทร ธีระกุล 075680185 
507บ้านหินราว  075624219 
508ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือนางศมน แซ่เซี้ยน 075681364 
509บ้านทุ่งนางสุภา เอ่งฉ้วน 067411118 
510บ้านเขางามนายษณกร พึ่งหล้า 075680183 
511บ้านถ้ำเพชร  075680194 
512บ้านห้วยปริศนานายสมศักดิ์ สินทรัพย์ 075680187 
513วัดไพรสณฑ์นางมลิวัลย์ ป่านเทพ 075680175 
514ชุมชนวัดนาเหนือนายธีระชัย ทีปรักษพันธ์ 075624222 
515บ้านบางเจริญนายมนัส แสวงการ 075624276 
516บ้านทุ่งสูงนางจารุวรรณ ควนวิไล 075624221 
517บ้านเขาล่อมนางอารีย์ สิงห์ชู   
518วัดบางโทงนางสาววันทนา ปิติ 075624213 
519บ้านหนองหลุมพอนายเสน่ห์ ร่างมณี 075682246 
520บ้านควนโอนางฑิฆัมพร บุญญา 075680190 
521บ้านบากันนายสมาน สาครจิตร 075680188 
522บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔นายสุทน เทพรอด 075665586 
523บ้านในยวนนางนวรัตน์ ปรีชา 075681452 
524อ่าวลึกนายพิชิต สมสุข 075681366 
525บ้านคลองหินนายสงวน เสริฐสุรินทร์ 075680180 
526บ้านศาลาพระม่วงนางศิริพรรณ เหมทานนท์ 075665665 
527บ้านเขาแก้วนายธนากร ทับไทร 075680179 
528บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)นายไพรวัลย์ จันทรา 075680177 
529สหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒นางจุไรรัตน์ ศรีสุข 075680176 
530วัดสถิตโพธารามนายมิตร คำเลี้ยง 075685246 
532บ้านช่องไม้ดำนางฐิตาภา เหมรา 075680182 
533บ้านป่างาม  075680181 
534สหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๓นางมณฑิรา โสกี่ 075680178 
601ชุมชนวัดหาดถั่วนายสมนึก ปรีชา 075687404 
602วัดนทีมุขารามนางสาวประจงจิตร สายสำลี 075687156 
603บ้านปากหยานายปริวรรต เทพณรงค์ 075618049 
604บ้านคลองพระยานางวิไล เดชฤกษ์ปาน 075680140 
605บ้านคลองพวนประทีปบำรุงนางวารุณี ไชยสน 075611852 
606วัดช่องแบก  075680138 
607บ้านบกเก้าห้องนายประภาส รักด้วง 075621590 
608วัดบางเหลียวนางทิพวรรณ วิเชียรรัตน์ 075621677 
609วิทยาประชาคมนายไพฑูรย์ สนธิเมือง 072644433 
610บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศนายฉลอง จันทร์เอียด 075680137 
611สหกรณ์ประชาอุทิศ  075680136 
612วัดเขาต่อนายบุญยืน เปียตี้ 075621681 
613โคกยอนางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด 075624216 
614วัดบ้านนานางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี 075680135 
615บ้านบางโสกนางสาวมนัดดา จิตนุกูล 075264217 
616บ้านบางหอยนายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน 075621816 
617บ้านบางเหียนนายสุจินต์ หมุกแก้ว 075687109 
618บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุงนายสิงหา เพชรหนองชุม 075618078 
619บ้านนาเทา  075621584 
620บ้านคลองปัญญานายสมชาย หมาดง๊ะ 075680133 
701บ้านลำทับนายคณิต โอทอง 075643141 
702บ้านนาพรุนางสาวลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์ 075680163 
703บ้านเกาะไทรนางอิศรา สุรัสวดี 075643350 
704บ้านย่านอุดมนายบุญถิ่น แก้วเซ่ง 075643621 
705บ้านสะพานพนนายกริชศิลป์ วรินทร์เวช 075643410 
706บ้านไร่พัฒนานายนิยม รักษาแก้ว 075680164 
707บ้านเสม็ดจวนนางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ 075643230 
708บ้านหนองจูดนายอาจินต์ ภูมาวงศ์ 072839716 
709บ้านควนแดงนางสาวกรกมล สมผุด 075643365 
710บ้านเขาดินประชาพัฒน์นายฐาปกรณ์ วังบัว 075680158 
711บ้านดินแดงนายสุชาติ สุขไกร 075680157 
801บ้านคลองหวายเล็กนายปรีชา กาหลง 075621832 
802บ้านเกาะจำนายวิราว์ วัฒนกิจ 075680168 
803บ้านเกาะศรีบอยานายสุรศักดิ์ จงจิต 075680169 
804บ้านเกาะไทรนางสุพัตรา ศิริรักษ์ 075680200 
805บ้านติงไหรนายเฉลย ทองใบ 075680167 
806บ้านแหลมกรวดนายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ 075621742 
807บ้านควนเกาะจันทร์นายเชตุพน ชูมณี 075603403 
808วัดโคกยางนายเพียร บุญเรือง 075603040 
809บ้านทุ่งสาครนางเจตนิพิฐ ขวัญนาค 075622842 
810ราชประชานุเคราะห์ ๒นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ 075601611 
811บ้านควนนายอภิชาติ สัญจร 075651106 
812บ้านควนต่อนายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ 075680172 
813บ้านคลองเขม้านายสมศักดิ์ อาหลี 075680171 
814บ้านคลองหมากนางสาวนิตยา สาระภี 075621762 
815ราชประชานุเคราะห์ ๑นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ 075636069 
816บ้านคลองยวนนางพรทิพย์ สัสดีเดช 075622692 
817บ้านตลิ่งชันนายประยูร ศรีทอง 075624229 
818บ้านท่ายางนายพิพัฒน์ หวันสู 075621776 
819บ้านปากหรานายสุชาติ สาระวารี 075680173 
820บ้านหาดยาวนายกิจจา อยู่เย็น 075622690 
821บ้านทุ่งประสานนายทวีศักดิ์ คำมุสิทธิ์ 075624207 
822วัดธรรมาวุธสรณารามนายจรูญ แสนพันตรี 075691467 
823บ้านนาออกนายมณี ทองบางพระ 075692312 
824บ้านไร่ใหญ่นายประเสริฐ นิวาสวัสดิ์ 075691724 
825บ้านไสโป๊ะนายชัชพงษ์ ลีลาสุธานนท์ 075691507 
826บ้านท่านุ่นนายกิตติศักดิ์ จงจิตร 075692093 
827บ้านนาปงนางสาวจอมขวัญ นครไธสง 075622672 
828บ้านในทับ  075621751 
829บ้านบกห้องนายวีระกุล กุลแก้ว 075680174 
830วัดห้วยคราม  075621647 
831บ้านห้วยมัด  075621754 
832บ้านห้วยยูง  075624366 
833บ้านเกาะปูว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ 075680165 
834บ้านเกาะฮั่งนายดำรง เสดสัน 075680168 
835บ้านควนนกหว้านายสรายุทธ์ หลงขาว 075621752 
836บ้านนาวงนายชัยณรงค์ มาศโอสถ 075692144 
837บ้านคลองรั้วนางสุปราณี งดงาม 075621692 
838บ้านคลองเตาะนางสวิตตา วิไลลักษณ์ 075621560